Classic Home2023-11-19T22:24:04+07:00

สมาคมพฤติกรรมศาสตร์

Behavioral Science Association

เรื่องราว สาระ
ข่าวสารล่าสุดของสมาคม

เรื่องราว สาระ ข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสมาคมล่าสุด

ความในใจนายกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์

June 22nd, 2024|Categories: News, พฤติกรรมศาสตร์|

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ขณะนั้น ตัวเองยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ได้รับแรงผลักดันจากศิษย์เก่าหลายรุ่น ให้สร้างพื้นที่ที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสื่อสารระหว่างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์กับนักวิจัยสาขาอื่น ๆ

ศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์

June 13th, 2024|Categories: News, พฤติกรรมศาสตร์|Tags: , |

คำกล่าวแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ ผมเริ่มต้นชีวิตวิชาการแบบเข้มข้น (ภายหลังจากเรียนจบ

อบรมระยะสั้น เปิดรับสมัครแล้ว

November 19th, 2023|Categories: News, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์, อบรม|Tags: , |

กิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา เป็นกิจกรรมที่สมาคมพฤติกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป รวม 13 รายวิชา ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง

ร่างทรง ความเชื่อ ศรัทธา และพิธีกรรม “ทางเดินคู่ขนานร่างกายและจิตใจ”

November 1st, 2021|Categories: ResearchTalk, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์|Tags: , , , , |

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.20 เสาร์ 30 กันยายน 2564 กับหัวข้อ

การสร้างเครือข่ายการพัฒนาวัยรุ่น

September 30th, 2021|Categories: ResearchTalk, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์|Tags: , , , |

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.16 เสาร์ 25 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการพัฒนาวัยรุ่น” Speaker:

การสอนกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของ Gen Z

September 19th, 2021|Categories: ResearchTalk, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์|Tags: , , , |

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.15 เสาร์ 18 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “การสอนกับพฤติกรรมการเรียนรู้

พฤติกรรมศาสตร์จากประสบการณ์

Behavioral Science Research Method

RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย (คลิปการบรรยาย)

July 15th, 2022|Knowledge Tank|

วิดีโอบันทึกการบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting หัวข้อ: “RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการทำปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย รศ.ดุษฎี อินทรประเสริฐ นายกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ให้กับนิสิตหลักสูตร วท.ม. และ

ตัวแปรปรับ และ ตัวแปรแทรก

July 17th, 2022|Behavioral Science Research Method, Knowledge Tank, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์|

ตัวแปรปรับ (moderator variable) และ ตัวแปรแทรก (mediator variable) คืออะไร ต่างกันอย่างไร ความสำคัญทางพฤติกรรมศาสตร์ และตัวอย่าง เรื่องที่คนมักสงสัย 1. คืออะไร ต่างกันอย่างไร ตัวแปรแทรก คือ ตัวแปรที่อยู่ระหว่างตัวแปร

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

สมาคมพฤติกรรมศาสตร์มุ่งผสานความร่วมมือ เพื่อสร้างผลงานวิจัย กิจกรรม และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม

อบรมระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

เป็นกิจกรรมการอบรมระยะสั้นที่สมาคมได้จัดขึ้นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา จำนวน 13 รายวิชา ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง เมษายน 2567 ในรูปแบบออนไลน์

RESEARCH TALK: EP.5

Ai กับงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

ปัจจุบันระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เราเรียกว่า Ai มีความก้าวหน้าถึงไหน งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์จะได้ประโยชน์จากการมีอยู่ของ Ai จะใช้ประโยชน์อย่างไร หรือ กำลังจะถูก Ai แทนที่ มาร่วมพูดคุยหาคำตอบกันจากมุมมองของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ พบกันใน Clubhouse เสาร์ 3 กรกฎาคม 64 เวลาเดิม 19.00 น. เป็นต้นไป

RESEARCH TALK: EP.4

เราจะทำวิจัยโดยใช้ Social media เป็นเครื่องมือกันได้อย่างไร

การใช้พลังของ Social media มาเป็นเครื่องมือในการเสริมหนุนการทำวิจัยของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จากมุมมองของนักวิจัยทั้ง 4 ท่านซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Social media เป็นเครื่องมือในการทำวิจัย

จดหมายเหตุสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ No.1

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 ขอให้กรรมการและสมาชิกร่วมกันเสนอ ธีม (theme) การประชุมวิชาการประจำปี 2564 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นนี้ รศ.ดร.วินัย ดำสุวรรณ นายกสมาคม ได้จัดทำเอกสารที่มีสาระเกี่ยวกับธีม เพื่อส่งต่อถึงคณะกรรมการและสมาชิก
ดังนั้น
สมาคมจึงได้นำเอกสารมาจัดทำเป็นเรื่องบันทึกในจดหมายเหตุสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อใช้งานในปัจจุบันและอ้างอิงในโอกาสต่อไป

Download

เราเห็นบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้อง หรือรู้สึกไม่ยุติธรรม เราต้องการจะเปลี่ยน แต่เราไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยน
การทำงานวิจัยแบบ CPAR จะช่วยมอบพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เรา

รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ

ไม่ตัดสิน ไม่ตีตรา ไม่ด่วนสรุป คือ คาถาประจำใจที่สำคัญของนักวิจัยเชิงคุณภาพ

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

สมาคมพฤติกรรมศาสตร์

Go to Top