การจัดการเรียนการสอน

RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย (คลิปการบรรยาย)

วิดีโอบันทึกการบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting หัวข้อ: “RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการทำปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย รศ.ดุษฎี อินทรประเสริฐ นายกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ให้กับนิสิตหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว และสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

By |2022-07-18T21:28:39+07:00July 15th, 2022|Knowledge Tank|0 Comments

การสร้างเครือข่ายการพัฒนาวัยรุ่น

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.16 เสาร์ 25 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการพัฒนาวัยรุ่น” Speaker: 1. ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง (อ.จันทร์เจ้า) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. นางสาวนิศา ประกอบชัย (มิคกี้) นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย-สมุทรปราการ ปี 2020 และ รักษาการ นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย-สมุทรปราการ ปี 2021 3. นายนัธทวัฒน์ โสตถิพันธุ์ (ต้า) ประธาน ศอ.ปส.ย. กรุงเทพมหานคร 4. พระเอกสิทธิ์ จ้อยสองศรี (หลวงพี่เฟิส) -รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย -ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม Moderator: 1. นางสาวหฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ (พี่หนู) 2. นางสาวสมใจ วงศ์สุฤทธิ์ (พี่แป๋ม) Note Taker: 1. นางสาวทศพร

การสอนกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของ Gen Z

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.15 เสาร์ 18 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “การสอนกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของ Gen Z” Speaker: 1.อ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ (อ.มะฮฺ)​​ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2.อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ (อ.เปา)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว 3.อ.ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร (อ.ทู)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว 4.อ.ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน (อ.หมู)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว Moderator: 1.อ.ดร.สราวุฒิ ตรีศรี (พี่จิ๋ว) 2.ดร.ศิวพร ละม้ายนิล (พี่หมูจอย) วันนี้ อ.ดร.ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ (พี่ก้อย) รับหน้าที่เป็น Note taker ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวันนี้ได้ดังปรากฎตามแผนภาพนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

Go to Top