ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.13 เสาร์ 4 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย” เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1. ท่านสุรจิตร ศรีบุญมา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี 2.รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 3.อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวันนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ Moderator คือดร.จิราภรณ์ ชมบุญ หัวหน้าสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษบรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนได้รับทั้งความรู้ และขยายมุมมองที่มีต่อระบบกระบวนการยุติธรรมของไทย มีการเติมเต็มให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เสริมหนุนพลังใจให้มีพลังขับเคลื่อนทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมกันต่อไป เช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา พี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น