Classic Home2023-11-17T11:35:30+07:00

สมาคมพฤติกรรมศาสตร์

Behavioral Science Association

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim. Cras id tincidunt erat. Suspendisse facilisis condimentum urna.

อบรมระยะสั้น เปิดรับสมัครแล้ว

November 19th, 2023|News, จิตวิทยาประยุกต์, พฤติกรรมศาสตร์, อบรม|

กิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา เป็นกิจกรรมที่สมาคมพฤติกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป รวม 13 รายวิชา ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง เมษายน 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ตอบคำถามที่ว่า “แล้วผู้ที่เข้าร่วมแล้วจะได้ประโยชน์อะไร?” (วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ของสมาคม) 1) เพิ่มความรู้และทักษะ:

พฤติกรรมศาสตร์กับงานสังคมสงเคราะห์ : ผศ.ดร.อรุณี ลิ้มมณี

March 21st, 2023|พฤติกรรมศาสตร์จากประสบการณ์|

พฤติกรรมศาสตร์กับงานสังคมสงเคราะห์ พฤติกรรมศาสตร์กับงานสังคมสงเคราะห์ไปด้วยกันได้ดีมากๆ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ช่วยให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมเขาจึงแสดงพฤติกรรมแบบนี้ หลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ยังช่วยเสริมกันกับหลักการสังคมสงเคราะห์ ทั้งการทำงานโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง (person-centered) การเคารพความหลากหลาย การไม่ตัดสิน ตีตรา หรือเหมารวม นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษา (counseling) ในทางสังคมสงเคราะห์ได้เป็นอย่างดี สรุปคือ ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์มีประโยชน์ในการทำงานและในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ

พฤติกรรมศาสตร์กับการศึกษาจริยธรรมของนักการเมือง : ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว

March 18th, 2023|พฤติกรรมศาสตร์จากประสบการณ์|

พฤติกรรมศาสตร์กับการศึกษาจริยธรรมของนักการเมือง พฤติกรรมศาสตร์ทำให้เข้าใจกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในนักการเมือง เพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่า “นักการเมืองที่ดี (มีจริยธรรม) นั้น ผ่านกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมาอย่างไร” พฤติกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถอธิบายกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้วยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยา การศึกษา รัฐศาสตร์ รวมถึงแนวคิดทางศาสนา ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการศึกษาด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ จนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน ลุ่มลึก อธิบายได้อย่างละเอียดว่ากรณีศึกษา

สมรรถนะมนุษย์ในมุมมองพฤติกรรมศาสตร์ : ดร.ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์

January 15th, 2023|พฤติกรรมศาสตร์จากประสบการณ์|

สมรรถนะมนุษย์ในมุมมองพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งมีความลึกซึ้งและซับซ้อนจึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายมาประกอบกันเพื่อทำความเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมเหล่านั้น หากเปรียบการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์เป็นทรงกลมจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งเชิงลึกดิ่งลงสู่จุดศูนย์กลางของทรงกลม คือ มุ่งเน้นหรือเฉพาะเจาะจงลงไปในพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งของมนุษย์และเชิงกว้างกระจายและครอบคลุมไปตามพื้นผิวทรงกลม คือ ศึกษาพฤติกรรมอย่างหลากหลาย เหมือนและแตกต่าง ยั่งยืนและผันแปร คงที่และเปลี่ยนแปลงตามแต่บริบท พื้นที่และช่วงเวลาทำให้การศึกษาพฤติกรรมศาสตร์มีความน่าสนใจและยังคงมีเรื่องให้ต้องศึกษาอยู่เสมออย่างไม่สิ้นสุด พฤติกรรมศาสตร์เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เพราะการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะนำทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวมาอธิบายได้อย่างถ้วนทั่วทั้งหมดเนื่องจากพฤติกรรมมนุษย์อาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างกันซึ่งเปรียบดุจสีสันที่มีเฉดสีแตกต่างและหลากหลายออกไปตามแต่ละบุคคล ดังนั้นนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จึงต้องเป็นผู้รอบรู้ด้านแนวคิดและทฤษฎีที่หลากหลาย รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยซึ่งส่งผลต่อความแปรเปลี่ยนไม่คงที่หยุดนิ่งของมนุษย์เพื่อให้นักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สามารถนำความรู้เชิงทฤษฎีไปใช้ในการอธิบาย

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์คืออะไร? : ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

January 13th, 2023|พฤติกรรมศาสตร์จากประสบการณ์|

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์คืออะไร? แม้จะมีคำอธิบายที่เป็นหลักแต่ดูเหมือนว่าคำตอบขึ้นอยู่กับประสบการณ์และองค์ความรู้ของผู้ที่ให้ความหมายเป็นสำคัญ หากจะทำความเข้าใจถึงการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สิ่งสำคัญที่นักวิจัยควรเข้าใจคือความหมาย “พฤติกรรมศาสตร์” ซึ่งดูเหมือนการให้ความหมายของคำนี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และองค์ความรู้ของผู้ที่ให้ความหมายเป็นสำคัญ ดังนั้นการกล่าวว่า พฤติกรรมศาสตร์คืออะไร จึงมีคำตอบที่หลากหลายไปตามบริบทของผู้ตอบ แม้เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนและมีประสบการณ์การทำวิจัยหรือการเป็นนักปฏิบัติด้านพฤติกรรมศาสตร์ก็สามารถให้ความหมายที่ต่างกันได้ การอธิบายพฤติกรรมศาสตร์ของแต่ละคนอาจอธิบายได้ไม่เหมือนกัน อยู่ที่องค์ประกอบหรือบริบทแวดล้อมที่ผู้อธิบายกำลังนึกถึง แต่อย่างไรก็ตาม ในฐานะของศิษย์เก่าและอาจารย์ประจำของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่เคยผ่านประสบการณ์การตอบคำถามของครูบาอาจารย์ หรือหากจะกล่าวกันจริง ๆ ก็นับตั้งแต่วันสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตของสถาบันฯ

อัตลักษณ์ “คนใน” การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ : ผศ.ดร.ชวิตรา ตันติมาลา

January 12th, 2023|พฤติกรรมศาสตร์จากประสบการณ์|

อัตลักษณ์ “คนใน” การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ การสร้างอัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ รับรู้ สั่งสม บ่มเพาะให้ความหมาย และคุณค่าโดย “คนใน” ภายใต้เงื่อนไขของเวลา สถานที่ และบริบท อัตลักษณ์ของการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ถูกประกอบสร้างจาก “คนใน” อาทิ คณาจารย์

Our Applications Cover Diverse Corporate Markets

Lorem ipsum amore amatum amatus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere. Pellentesque nec neque ac lorem malesuada.

Buy Avada Now

Our Investment Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere. 

RESEARCH TALK: EP.5

Ai กับงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

ปัจจุบันระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เราเรียกว่า Ai มีความก้าวหน้าถึงไหน งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์จะได้ประโยชน์จากการมีอยู่ของ Ai จะใช้ประโยชน์อย่างไร หรือ กำลังจะถูก Ai แทนที่ มาร่วมพูดคุยหาคำตอบกันจากมุมมองของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ พบกันใน Clubhouse เสาร์ 3 กรกฎาคม 64 เวลาเดิม 19.00 น. เป็นต้นไป

RESEARCH TALK: EP.4

เราจะทำวิจัยโดยใช้ Social media เป็นเครื่องมือกันได้อย่างไร

การใช้พลังของ Social media มาเป็นเครื่องมือในการเสริมหนุนการทำวิจัยของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จากมุมมองของนักวิจัยทั้ง 4 ท่านซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Social media เป็นเครื่องมือในการทำวิจัย

สมาคมพฤติกรรมศาสตร์มุ่งผสานความร่วมมือ เพื่อสร้างผลงานวิจัย กิจกรรม และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม

Take Your Business To The Next Level

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim. Cras id tincidunt erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim.

เราเห็นบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้อง หรือรู้สึกไม่ยุติธรรม เราต้องการจะเปลี่ยน แต่เราไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยน
การทำงานวิจัยแบบ CPAR จะช่วยมอบพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เรา

รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ

ไม่ตัดสิน ไม่ตีตรา ไม่ด่วนสรุป คือมุมมองที่สำคัญของนักวิจัยเชิงคุณภาพ

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ปัจจุบันสมาคมพฤติกรรมศาสตร์
มีจำนวนสมาชิกกว่า 999,000 คน

Go to Top