คณะกรรมการสมาคมพฤติกรรมศาสตร์

การดําเนินการสมาคมตามข้อบังคับสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ข้อ ๑๓ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจํานวนอย่างน้อย แปดคนอย่างมากไม่เกิน สิบแปดคน คณะกรรมการนี้ต้องเป็นสมาชิกสามัญ ที่นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้ง ส่วนนายกสมาคมต้องเป็นสมาชิกสามัญผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งปัจจุบันผู้ดำรงตําแหน่งกรรมการสมาคม ได้แก่

วินัย ดำสุวรรณ
วินัย ดำสุวรรณนายกสมาคม
ดุษฎี อินทรประเสริฐ
ดุษฎี อินทรประเสริฐ อุปนายกสมาคม
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ฐาศุกร์ จันประเสริฐเลขาธิการ
ปิยดา สมบัติวัฒนา
ปิยดา สมบัติวัฒนาเหรัญญิก
วีรพงษ์ พวงเล็ก
วีรพงษ์ พวงเล็กประชาสัมพันธ์
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุลกรรมการวิชาการ
อิศรัฏฐ์ รินไธสง
อิศรัฏฐ์ รินไธสงกรรมการกลาง
สุพจน์ พันธนียะ
สุพจน์ พันธนียะกรรมการกลาง
วาสนา วงษ์เพชร
วาสนา วงษ์เพชรนายทะเบียน
อุษา ศรีจินดารัตน์
อุษา ศรีจินดารัตน์ปฎิคม
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร
จุฑารัตน์ กิตติเขมากรสาราณียกร