ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องสมาชิกของสมาคม

ข้อบังคับสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง “สมาชิก” ได้กำหนดรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก ประเภทสมาชิก ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าบำรุงสมาคม สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก และการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อยหนึ่งคน และให้เลขาธิการ ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สํานักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพื่อให้สมาชิก อื่นๆ ของสมาคม ได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกําหนดประกาศแล้วก็ให้เลขาธิการนําใบสมัคร และหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชําระเงินค่าลงทะเบียนและ ค่าบํารุงสมาคม ให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของ ผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงภายในกําหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็น อันยกเลิก

คุณสมบัติของสมาชิก

 • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย

 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

 • ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

 • ไม่ต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจําคุก ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ประเภทสมาชิกของสมาคม

ตามข้อบังคับสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดประเภทสมาชิกของสมาคมไว้ 4 ประเภท ดังนี้

ประเภท

สมาชิกสามัญ

หมายถึง คณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
_______

ค่าลงทะเบียน 100 บาท
…………………………………………………
ค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 500 บาท หรือ
ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ 1,000 บาท
…………………………………………………

ประเภท

สมาชิกวิสามัญ

หมายถึง คู่สมรสของสมาชิกสามัญ
_______

ค่าลงทะเบียน 100 บาท
…………………………………………………
ค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 300 บาท หรือ
ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ 500 บาท
…………………………………………………

ประเภท

สมาชิกสมทบ

หมายถึง นิสิต/นักศึกษา หรือนักวิชาการ

หรือนักวิจัยของสถาบันอื่นที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม

_______

ค่าลงทะเบียน 100 บาท
…………………………………………………
ค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 300 บาท หรือ
ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ 500 บาท
…………………………………………………

สมาชิกประเภท

สมาชิกกิตติมศักดิ์

หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถทำประโยชน์ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ หรือเป็นผู้มีอุปการะคุณกับสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
_______

มิต้องเสียค่าลงทะเบียน
และค่าบํารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

…………………………………………………

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมพฤติกรรมศาสตร์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสมาคม ทางสมาคมจึงได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกไว้ในข้อบังคับของสมาคม จำนวน 12 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

 • มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

 • มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

 • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

 • สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ หนึ่งคะแนนเสียง

 • มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

 • มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

 • มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

 • มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

 • มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม

 • มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

 • มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก

 • ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล

 • ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ชําระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย

 • ขาดคุณสมบัติสมาชิก

 • ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติในสิ่งที่นําความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม