คำกล่าวแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์

ผมเริ่มต้นชีวิตวิชาการแบบเข้มข้น (ภายหลังจากเรียนจบ Ph.D. จากอเมริกา) กลับมาทำงานวิชาการ ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2542

ในช่วงเริ่มต้นชีวิตวิชาการภายในรั้ว มศว ยุคอดีต ผมไม่เคยลืมเลย…ผมได้รับโอกาสเชิญชวนจาก ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายสถิติขั้นสูง เช่น ANCOVA, MANCOVA ให้แก่ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ร่วมทีมอาจารย์สอนวิชาการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแก่นิสิต ป.โท และ ป.เอก ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (ประสบการณ์ดังกล่าวนี้เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขียนหนังสือวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในเวลาต่อมา)

อีกทั้งร่วมกันสอนวิจัยและสถิติขั้นสูงให้แก่นิสิต ป.เอก สาขาบริหารการศึกษา และสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยร่วมกันในหลายเวทีมากๆ

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ ดร.ดุษฎี ท่านขึ้นมาเป็นผู้บริหารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สมัยแรก ผมได้รับโอกาสจากท่านให้เข้าทำวิจัยประเมินผลโครงการในพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา) ณ โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงประเมินภาคสนามต้องนั่งรถยนต์เดินทางไกลในถิ่นทุรกันดารในยุคนั้น (2540s) ไปเก็บข้อมูลในภาคสนามกับกลุ่มอาจารย์รุ่นพี่ที่เป็นนักวิจัย (เช่น รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ผศ.อ้อมเดือน สดมณี ดร.สธญ ภู่คง ดร.มนัส บุญประกอบ และ ดร.พรรณี บุญประกอบ) ด้วยกันอย่างสุขและสนุก

ความเคารพนับถือและความผูกพันศรัทธา ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางดำเนินชีวิตวิชาการที่ผมมีต่อ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ นั้นยิ่งใหญ่มากสำหรับผม ดร.ดุษฎี เปรียบเสมือนพี่ที่เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตวิชาการในสาขาวิชาการวิจัยฯ  ภายในรั้วเทาแดง มศว ที่มีความกระตือรือร้นและมุมมองด้านวิชาการที่ลุ่มลึกแหลมคมมากๆ ทำให้ได้สัมผัสรู้และเรียนรู้ความพอเหมาะพอดีระหว่างทฤษฎีที่เล่าเรียนมา และปฏิบัติการจริงในภาคสนาม ครับ

เมื่อผมทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ เป็น ศาสตราจารย์ จึงมีความยินดียิ่ง ครับ

____
ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
12 มิ.ย. 2567