Admin2

About Admin2

This author has not yet filled in any details.
So far Admin2 has created 4 blog entries.

อบรมระยะสั้น เปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา เป็นกิจกรรมที่สมาคมพฤติกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป รวม 13 รายวิชา ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง เมษายน 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ตอบคำถามที่ว่า “แล้วผู้ที่เข้าร่วมแล้วจะได้ประโยชน์อะไร?” (วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ของสมาคม) 1) เพิ่มความรู้และทักษะ: ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เฉพาะทางและเรียนรู้เทคนิคการวิจัยที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะในการทำวิจัยของผู้เข้าร่วมการอบรมได้ 2) การปรับปรุงคุณภาพวิจัย: ด้วยความรู้และทักษะที่ได้รับ ผู้วิจัยสามารถปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัยของตนได้ ทำให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและมีคุณค่ามากขึ้น 3) เครือข่ายวิชาการ: กิจกรรมนี้เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ในสาขาวิชา ซึ่งอาจนำไปสู่การทำงานร่วมกันหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 4) การพัฒนาทักษะการสอน: สำหรับผู้ที่เป็นอาจารย์หรือผู้สอน การอบรมเหล่านี้ช่วยพัฒนาวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความเข้าใจล่าสุดในสาขาวิชา 5) การสร้างแรงบันดาลใจ: การได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นอาจเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นหรือพัฒนาโปรเจกต์วิจัยใหม่ๆ ของตนเองหรือขององค์กร 6) การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ: อบรมเหล่านี้มีการกล่าวถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการวิจัย ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมระยะสั้นเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างพื้นฐานทางวิชาการในวงกว้าง และสนับสนุนการพัฒนาและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ดีขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร คลิกได้ที่ >> https://bit.ly/3rsrCop ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ >> ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (ภายนอก) 2566

ตัวแปรปรับ และ ตัวแปรแทรก

ตัวแปรปรับ (moderator variable) และ ตัวแปรแทรก (mediator variable) คืออะไร ต่างกันอย่างไร ความสำคัญทางพฤติกรรมศาสตร์ และตัวอย่าง เรื่องที่คนมักสงสัย 1. คืออะไร ต่างกันอย่างไร ตัวแปรแทรก คือ ตัวแปรที่อยู่ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เช่น บุคลิกภาพแบบแสดงตัว ส่งผลทางบวกต่อ ความผาสุกทางจิตใจ ผ่านตัวแปรแทรกคือ ความสามารถในการกำกับอารมณ์ด้านลบ เราจะสามารถลากเส้นแสดงอิทธิพล จาก บุคลิกภาพแบบแสดงตัวไปยัง ความสามารถในการกำกับอารมณ์ลบ และเส้นแสดงอิทธิพลจากความสามารถในการกำกับอารมณ์ลบ ไปสู่ความผาสุกทางจิตใจ ในทางตรงกันข้าม ตัวแปรปรับ เป็นตัวแปรที่ไปปรับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของตัวแปร 2 ตัว เช่น เพศ เป็นตัวแปรปรับ ความสัมพันธ์ระหว่าง เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม 2. ความสำคัญทางพฤติกรรมศาสตร์ และตัวอย่าง พฤติกรรมศาสตร์ ศึกษาพฤติกรรม โดยใช้ความรู้จากศาสตร์ตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป ดังนั้นการวิเคราะห์เพื่ออธิบายว่า ตัวแปรตาม มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากตัวแปร

RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย (คลิปการบรรยาย)

วิดีโอบันทึกการบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting หัวข้อ: “RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการทำปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย รศ.ดุษฎี อินทรประเสริฐ นายกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ให้กับนิสิตหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว และสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

By |2022-07-18T21:28:39+07:00July 15th, 2022|Knowledge Tank|0 Comments

ร่างทรง ความเชื่อ ศรัทธา และพิธีกรรม “ทางเดินคู่ขนานร่างกายและจิตใจ”

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.20 เสาร์ 30 กันยายน 2564 กับหัวข้อ ร่างทรง ความเชื่อ ศรัทธา และพิธีกรรม "ทางเดินคู่ขนานร่างกายและจิตใจ” Speaker: 1. ศิววุฒ เสวตานนท์ (เยเมนส์) ร่วมเขียนบท/ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ "ร่างทรง" 2. ชนัญญ์ เมฆหมอก (ปลาย) นักมานุษยวิทยา และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. อ.ดร.ชวิตรา ตันติมาลา (อ.วิว) อ.ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม และนักพฤติกรรมศาสตร์ผู้ใช้มุมมองมานุษยวิทยา Moderator: 1. สิทธิพันธ์ โพธิ์ศรี (พี่น้ำ) 2. ภาสกร ยุรวรรณ (พี่เชน) Note Taker: นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน รับหน้าที่เป็น Note taker ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวันนี้ได้ดังปรากฎตามภาพ

Go to Top