Monthly Archives: September 2021

การสร้างเครือข่ายการพัฒนาวัยรุ่น

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.16 เสาร์ 25 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการพัฒนาวัยรุ่น” Speaker: 1. ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง (อ.จันทร์เจ้า) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. นางสาวนิศา ประกอบชัย (มิคกี้) นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย-สมุทรปราการ ปี 2020 และ รักษาการ นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย-สมุทรปราการ ปี 2021 3. นายนัธทวัฒน์ โสตถิพันธุ์ (ต้า) ประธาน ศอ.ปส.ย. กรุงเทพมหานคร 4. พระเอกสิทธิ์ จ้อยสองศรี (หลวงพี่เฟิส) -รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย -ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม Moderator: 1. นางสาวหฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ (พี่หนู) 2. นางสาวสมใจ วงศ์สุฤทธิ์ (พี่แป๋ม) Note Taker: 1. นางสาวทศพร

การสอนกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของ Gen Z

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.15 เสาร์ 18 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “การสอนกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของ Gen Z” Speaker: 1.อ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ (อ.มะฮฺ)​​ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2.อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ (อ.เปา)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว 3.อ.ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร (อ.ทู)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว 4.อ.ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน (อ.หมู)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว Moderator: 1.อ.ดร.สราวุฒิ ตรีศรี (พี่จิ๋ว) 2.ดร.ศิวพร ละม้ายนิล (พี่หมูจอย) วันนี้ อ.ดร.ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ (พี่ก้อย) รับหน้าที่เป็น Note taker ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวันนี้ได้ดังปรากฎตามแผนภาพนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

“BATTLING” ที่สังคมไทยอยากฟัง

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.14 เสาร์ 11 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “BATTLING” ที่สังคมไทยอยากฟัง Speaker: 1. อ.ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ (อ.ปิ๊ก) อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว 2. คุณพงศ์อมร สุขสมจิตร (พี่อ้าย) อดีตโปรดิวเซอร์รายการ Asia's Got Talent 3. คุณภาสกร ยุรวรรณ (พี่เชน) Content Creator และพิธีกรรายการทีวี Moderator: อรรถเดช อุณหเลขกะ (พี่ปลาบ)การพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ Dusadee Yoelao Intraprasert อุปนายกสมาคมของเรา และพี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพ 2 แผ่นนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.13 เสาร์ 4 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย” เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1. ท่านสุรจิตร ศรีบุญมา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี 2.รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 3.อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวันนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ Moderator คือดร.จิราภรณ์ ชมบุญ หัวหน้าสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษบรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนได้รับทั้งความรู้ และขยายมุมมองที่มีต่อระบบกระบวนการยุติธรรมของไทย มีการเติมเต็มให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เสริมหนุนพลังใจให้มีพลังขับเคลื่อนทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมกันต่อไป เช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา พี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

Go to Top