Knowledge Tank

ตัวแปรปรับ และ ตัวแปรแทรก

ตัวแปรปรับ (moderator variable) และ ตัวแปรแทรก (mediator variable) คืออะไร ต่างกันอย่างไร ความสำคัญทางพฤติกรรมศาสตร์ และตัวอย่าง เรื่องที่คนมักสงสัย 1. คืออะไร ต่างกันอย่างไร ตัวแปรแทรก คือ ตัวแปรที่อยู่ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เช่น บุคลิกภาพแบบแสดงตัว ส่งผลทางบวกต่อ ความผาสุกทางจิตใจ ผ่านตัวแปรแทรกคือ ความสามารถในการกำกับอารมณ์ด้านลบ เราจะสามารถลากเส้นแสดงอิทธิพล จาก บุคลิกภาพแบบแสดงตัวไปยัง ความสามารถในการกำกับอารมณ์ลบ และเส้นแสดงอิทธิพลจากความสามารถในการกำกับอารมณ์ลบ ไปสู่ความผาสุกทางจิตใจ ในทางตรงกันข้าม ตัวแปรปรับ เป็นตัวแปรที่ไปปรับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของตัวแปร 2 ตัว เช่น เพศ เป็นตัวแปรปรับ ความสัมพันธ์ระหว่าง เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมจริยธรรม 2. ความสำคัญทางพฤติกรรมศาสตร์ และตัวอย่าง พฤติกรรมศาสตร์ ศึกษาพฤติกรรม โดยใช้ความรู้จากศาสตร์ตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป ดังนั้นการวิเคราะห์เพื่ออธิบายว่า ตัวแปรตาม มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากตัวแปร

RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย (คลิปการบรรยาย)

วิดีโอบันทึกการบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting หัวข้อ: “RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการทำปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย รศ.ดุษฎี อินทรประเสริฐ นายกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ให้กับนิสิตหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว และสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

By |2022-07-18T21:28:39+07:00July 15th, 2022|Knowledge Tank|0 Comments
Go to Top