ความสำคัญของธีม (Theme) กับการจัดประชุมวิชาการ

คำว่า “ธีม” เป็นคำเล็ก ๆ แต่ดูแหมือนจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกกังวล เป็นภาระ เมื่อได้รับโจทย์ให้ไปคิดธีมการประชุมวิชาการประจำปี เพื่อเตรียมแผนปฏิบัติงานของสมาคม ให้ก้าวเดินไปอย่างมีทิศทาง แม้ว่ากรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์สูง คิดเร็ว ตอบโจทย์ได้ทันที ในทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์ เชื่อว่าคนเรามีกระบวนการรู้คิดสองแบบคือ กระบวนการที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว คิดออกโดยอิสระ ฉับพลันเป็นอัตโนมัติ (automatic) ด้วยปัญญาญาณ (intuitive) และจิตใต้สำนึกเป็นส่วนใหญ่ (ซึ่งมักเจือด้วยอารมณ์ และความคุ้นเคยส่วนตัว) ส่วนอีกกระบวนการหนึ่งเป็นไปอย่างช้าๆ สุขุม รอบคอบ (deliberate) และใช้จิตสำนึก (conscious) ที่มีเหตุผลในเชิงการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การทำความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และศึกษาตัวอย่างธีม จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการคิดช้า ความหมายของ Theme คำว่า Theme สามารถแปลไทย ได้หลายคำ เช่น หัวข้อ เนื้อความ แก่นเรื่อง อรรถบท สาระสำคัญ หัวข้อการอภิปราย ตัวบท แนวบทเพลง