Research Talk: วันที่ 17 เดือน 7 EP 7 เวลา 7 PM
กับประเด็นที่ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์นำมาพูดคุยกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่เป็นอย่างยิ่ง
“Lock Down ไม่ล็อคใจ การใช้จิตวิทยาในสถานการณ์ปัจจุบัน”

Speaker:
ดร. ลลิตา (พี่โรส)
ดร. นภัสนันท์ (พี่ติ๊ก)
ดร. สัณห์ชาย (พี่ก๊ะ)
Moderator:
ดร. วิเชศ (พี่โทนี่)

เช่นเดิมทางสมาชิกสมาคมเรา พี่เต๋ และ พี่ต้อม ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังสรุปได้ตามแผนภาพ 2 แผ่น รายละเอียดตามด้านล่างนี้

สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น