สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.13 เสาร์ 4 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย” เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่

1. ท่านสุรจิตร ศรีบุญมา
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี
2.รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
3.อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และวันนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ Moderator คือดร.จิราภรณ์ ชมบุญ หัวหน้าสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

บรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนได้รับทั้งความรู้ และขยายมุมมองที่มีต่อระบบกระบวนการยุติธรรมของไทย มีการเติมเต็มให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เสริมหนุนพลังใจให้มีพลังขับเคลื่อนทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมกันต่อไป

เช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา พี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพนี้

สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น