สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.20 เสาร์ 30 กันยายน 2564 กับหัวข้อ ร่างทรง ความเชื่อ ศรัทธา และพิธีกรรม “ทางเดินคู่ขนานร่างกายและจิตใจ”

Speaker:
1. ศิววุฒ เสวตานนท์ (เยเมนส์)
ร่วมเขียนบท/ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ “ร่างทรง”
2. ชนัญญ์ เมฆหมอก (ปลาย)
นักมานุษยวิทยา และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. อ.ดร.ชวิตรา ตันติมาลา (อ.วิว)
อ.ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม และนักพฤติกรรมศาสตร์ผู้ใช้มุมมองมานุษยวิทยา
Moderator:
1. สิทธิพันธ์ โพธิ์ศรี (พี่น้ำ)
2. ภาสกร ยุรวรรณ (พี่เชน)
Note Taker:
นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน
รับหน้าที่เป็น Note taker ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวันนี้ได้ดังปรากฎตามภาพ

สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น