วิดีโอบันทึกการบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting
หัวข้อ: “RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย”

ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการทำปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564

บรรยายโดย
รศ.ดุษฎี อินทรประเสริฐ นายกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์
ให้กับนิสิตหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว และสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2