กิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา

เป็นกิจกรรมที่สมาคมพฤติกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป รวม 13 รายวิชา ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง เมษายน 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ตอบคำถามที่ว่า “แล้วผู้ที่เข้าร่วมแล้วจะได้ประโยชน์อะไร?” (วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ของสมาคม)

1) เพิ่มความรู้และทักษะ: ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เฉพาะทางและเรียนรู้เทคนิคการวิจัยที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะในการทำวิจัยของผู้เข้าร่วมการอบรมได้

2) การปรับปรุงคุณภาพวิจัย: ด้วยความรู้และทักษะที่ได้รับ ผู้วิจัยสามารถปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัยของตนได้ ทำให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและมีคุณค่ามากขึ้น

3) เครือข่ายวิชาการ: กิจกรรมนี้เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ในสาขาวิชา ซึ่งอาจนำไปสู่การทำงานร่วมกันหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4) การพัฒนาทักษะการสอน: สำหรับผู้ที่เป็นอาจารย์หรือผู้สอน การอบรมเหล่านี้ช่วยพัฒนาวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความเข้าใจล่าสุดในสาขาวิชา

5) การสร้างแรงบันดาลใจ: การได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นอาจเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นหรือพัฒนาโปรเจกต์วิจัยใหม่ๆ ของตนเองหรือขององค์กร

6) การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ: อบรมเหล่านี้มีการกล่าวถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการวิจัย ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมระยะสั้นเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างพื้นฐานทางวิชาการในวงกว้าง และสนับสนุนการพัฒนาและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร คลิกได้ที่ >>

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ >> ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (ภายนอก) 2566