Mindset: Growth and Fixed

ครูเคยเห็นใช่ไหมว่า เด็กบางคน ทำบางอย่าง อย่างรวดเร็วเพียงเพื่อได้รับคำชม หรือได้รับรางวัล ในขณะที่บางคนทำบางสิ่งอย่างรอบคอบ ละเอียดละออ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด เราอยากให้ คนในเมืองไทยเป็นแบบแรก หรือแบบหลัง ครูต้องรู้จัก fixed และ growth mindset คำว่า mindset คือ ความเชื่อของเราที่มีผลต่อพฤติกรรม โดย Growth mindset vs fixed mindset มีตัวอย่างเปรียบเทียบดังนี้ ตัวอย่างเปรียบเทียบ Growth mindset vs Fixed mindset ฉันเชื่อว่า….ปัญหาต้องเข้าไปแก้สิ่งที่เป็นปัญหา มากกว่า หลีกเลี่ยงปัญหางานต้องทำจนสำเร็จ อย่างดี มากกว่า เลิกทำเมื่อล้มเหลว หรือแค่ทำให้เสร็จความฉลาดสร้างได้ มากกว่า ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ ติดตัวมาแต่เกิด เปลี่ยนแปลงยากภาพลักษณ์ ความเก่ง สามารถไม่รู้บางเรื่องได้ มากกว่า ต้องรู้ดี ฉลาด ไม่กล้าไม่รู้ในสายตาผู้อื่นทำงานเพื่อให้ได้งานที่ดี มากกว่า