Social media

ความสำคัญของธีม (Theme) กับการจัดประชุมวิชาการ

คำว่า “ธีม” เป็นคำเล็ก ๆ แต่ดูแหมือนจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกกังวล เป็นภาระ เมื่อได้รับโจทย์ให้ไปคิดธีมการประชุมวิชาการประจำปี เพื่อเตรียมแผนปฏิบัติงานของสมาคม ให้ก้าวเดินไปอย่างมีทิศทาง แม้ว่ากรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์สูง คิดเร็ว ตอบโจทย์ได้ทันที ในทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์ เชื่อว่าคนเรามีกระบวนการรู้คิดสองแบบคือ กระบวนการที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว คิดออกโดยอิสระ ฉับพลันเป็นอัตโนมัติ (automatic) ด้วยปัญญาญาณ (intuitive) และจิตใต้สำนึกเป็นส่วนใหญ่ (ซึ่งมักเจือด้วยอารมณ์ และความคุ้นเคยส่วนตัว) ส่วนอีกกระบวนการหนึ่งเป็นไปอย่างช้าๆ สุขุม รอบคอบ (deliberate) และใช้จิตสำนึก (conscious) ที่มีเหตุผลในเชิงการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การทำความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และศึกษาตัวอย่างธีม จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการคิดช้า ความหมายของ Theme คำว่า Theme สามารถแปลไทย ได้หลายคำ เช่น หัวข้อ เนื้อความ แก่นเรื่อง อรรถบท สาระสำคัญ หัวข้อการอภิปราย ตัวบท แนวบทเพลง

เราจะทำวิจัยโดยใช้ Social media เป็นเครื่องมือกันได้อย่างไรบ้าง จากมุมมองนักพฤติกรรมศาสตร์ | Research Talk: EP.4

Research Talk: EP.4 ใน Clubhouse เสาร์ 26 มิ.ย. 64 ว่าด้วยประเด็นยอดฮิตติดกระแส "เราจะทำวิจัยโดยใช้ Social media เป็นเครื่องมือกันได้อย่างไรบ้าง จากมุมมองนักพฤติกรรมศาสตร์" Speaker: 1. รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (อ.ไก่) 2. ดร.วสุพล ตรีโสภากุล (พี่เอก) 3. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก (อ.ปลี) 4. รศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร (อ.แอน) สรุปสาระสำคัญที่เกิดขึ้น  

เรียนรู้ออนไลน์อย่างไรให้เกิดผลดี & มองโจทย์การวิจัยกัน | Research Talk: EP.3

Research Talk: EP.4 ใน Clubhouse เสาร์ 19 มิ.ย. 64 กับประเด็นที่เข้ากับชีวิตยุคที่โรคโควิดระบาดจนสังคมต้องเข้าสู่การใช้ช่องทางออนไลน์ในการขับเคลื่อนการทำงานและการเรียนรู้ กับ 2 ประเด็นที่ 6 Speaker หลักมาร่วมพูดคุย 1) เรียนรู้ออนไลน์อย่างไรให้เกิดผลดี2) มองโจทย์การวิจัยกันSpeaker :รศ.ดร.ดุษฎี (อ.ไก่)ผศ.ดร.วีรพงษ์ (อ.ปลี)ผศ.ดร.ณัฐวุธ (อ.บอล)ผศ.ดร.รัฐสภา (อ.ป๊อบ)ดร.ชุลีกร (ผอ.เอียด)อ.ดร.พนิดา (อ.ป้อม) ร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุย  

การอิ่มตัวของข้อมูล (Data saturated) มีผลอย่างไรกับการสร้างความรู้ | Research Talk: EP.2

Research Talk: EP.2 ใน Clubhouse เสาร์ 12 มิ.ย. 64 สะท้อนปัญหาที่นักวิจัยมักมีคำถามเสมอว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาพอหรือยัง? จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่จะยุติการเก็บข้อมูล? กับ Speaker ทั้ง 6 ท่านมาร่วมพูดคุยหาคำตอบรศ.ดร.ดุษฎี (อ.ไก่)รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา (อ.กุ้ง)ผศ.ดร.นริสรา (อ.ตา)ผศ.ดร.ฐาศุกร์ (อ.เอ๋)อ.ดร.ชวิตรา (อ.วิว) ร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุย  

Go to Top