พฤติกรรมศาสตร์ กับสูตรคณิตศาสตร์ A ∩ B ∩ C

พฤติกรรม คือ ส่วนประสมที่ลงตัวระหว่าง สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้กระทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ และสถานการณ์ที่บังคับ จูงใจ หรือกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา ดังนั้น พฤติกรรมศาสตร์จึงไม่ใช่ศาสตร์ใดเพียงศาสตร์เดียว แต่เป็นส่วนผสมของทุกศาสตร์ที่สามารถทำให้เข้าใจและอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเหล่านั้นของมนุษย์ได้ ดังสูตรคณิตศาสตร์ที่ว่า A ∩ B ∩ C = พฤติกรรมศาสตร์

_______

ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ
วท.ม.วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3
ปร.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (เน้นวิจัย) รุ่นที่ 8