สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.16 เสาร์ 25 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการพัฒนาวัยรุ่น”

Speaker:
1. ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง (อ.จันทร์เจ้า)
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นางสาวนิศา ประกอบชัย (มิคกี้) นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย-สมุทรปราการ ปี 2020 และ รักษาการ นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย-สมุทรปราการ ปี 2021
3. นายนัธทวัฒน์ โสตถิพันธุ์ (ต้า) ประธาน ศอ.ปส.ย. กรุงเทพมหานคร
4. พระเอกสิทธิ์ จ้อยสองศรี (หลวงพี่เฟิส)
-รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
-ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
Moderator:
1. นางสาวหฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ (พี่หนู)
2. นางสาวสมใจ วงศ์สุฤทธิ์ (พี่แป๋ม)
Note Taker:
1. นางสาวทศพร เพ่งเขม้น (พี่จ๊อบ)
2. นางสาวพิมพ์นภัสสรา หงษ์จ้อย (พี่ปอย)
ทั้งสองท่านรับหน้าที่เป็น Note taker ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวันนี้ได้ดังปรากฎตามภาพ

สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น