พฤติกรรมศาสตร์กับความสุขของคนในองค์กรเอกชน

“การทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่กดดันมั้ย? ทำงานเครียดหรือเปล่า? เคย Burn Out ถึงขั้นอยากลาออกบ้างมั้ย? คำถามเหล่านี้ เป็นคำถามยอดนิยมที่มักจะถูกถามอยู่บ่อยๆ

ในฐานะที่ทำงานด้านการพัฒนาคนในองค์กร มักจะชวนคิดชวนคุยให้ทั้งผู้ที่ตั้งคำถามรวมถึงพนักงานในองค์กรได้ “เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัว” โดยประยุกต์ใช้แนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่เสมอ

“เข้าใจ” ต้องเข้าใจก่อนว่าทุกองค์กรล้วนต้องการผลกำไร ดังนั้นไม่มีองค์กรใดที่ทำงานด้วยแล้ว ไม่กดดัน ไม่เครียด แต่เราต้องจัดการให้คนในองค์กรมีความเครียดในระดับที่เหมาะสม เพราะความเครียดเล็กน้อย คือ สิ่งที่ดี ทำให้พนักงานกระตือรือร้นอยู่เสมอ มีการวางแผนที่ดี ไม่กลายเป็น “Dead Wood”

“ยอมรับ” ในความสามารถของตน ตระหนักรู้ในตน ในระดับ Individual และความแตกต่างระหว่างบุคคล ในระดับ Group รวมถึงความเป็นไปขององค์กร ในระดับ Organization

ในขั้นของการ “เข้าใจ” และ “ยอมรับ” เน้นการพัฒนาพนักงานในด้าน “Mindset” ซึ่งเป็น Set ของความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ทัศนคติ ความรู้และอื่นๆ โดยองค์กรเอกชนประยุกต์ Growth Mindset, Agile Mindset, Customer Centric Mindset และ Positive Mindset ให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงาน

“ปรับตัว” เป็นการกระตุ้นให้พนักงานสามารถ “ปรับพฤติกรรม (Behavior)” ของตนเองให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร นำไปสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ (Result) ที่องค์กรต้องการ

 

ถึงแม้เป้าหมายขององค์กร คือ ผลกำไร แต่เป้าหมายของพวกเราชาวพฤติกรรมศาสตร์ คือ พนักงานที่มีความสุข ซึ่งไม่ได้หมายถึง สุข แบบสนุก ลั้ลลา ลั้ลลา ไปวันๆ แต่หมายถึง การที่เราพัฒนาคนในองค์กรให้สามารถทำงานให้เกิดผลกำไรได้บนการทำงานอย่างมีความสุข ด้วยการทำให้พนักงาน “เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัว” มี Passion ในการทำงาน และจัดการ Work-life Balance ของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้คือ ภุมิคุ้มกันที่ดี ที่ทำให้เราทำงานโดยไม่เครียด และกดดันจนเกินไป ตลอดจนจะไม่หมดไฟในการทำงาน

_______

ดร.เธียรไชย ยักทะวงษ์
Senior Instructor, SCG
ศิษย์เก่า ปร.ด. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (เน้นวิจัย)