Research Talk

RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย (คลิปการบรรยาย)

วิดีโอบันทึกการบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting หัวข้อ: “RESEARCH GAP ช่องว่างของการวิจัย” ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการทำปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 บรรยายโดย รศ.ดุษฎี อินทรประเสริฐ นายกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ให้กับนิสิตหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว และสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

By |2022-07-18T21:28:39+07:00July 15th, 2022|Knowledge Tank|0 Comments

ร่างทรง ความเชื่อ ศรัทธา และพิธีกรรม “ทางเดินคู่ขนานร่างกายและจิตใจ”

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.20 เสาร์ 30 กันยายน 2564 กับหัวข้อ ร่างทรง ความเชื่อ ศรัทธา และพิธีกรรม "ทางเดินคู่ขนานร่างกายและจิตใจ” Speaker: 1. ศิววุฒ เสวตานนท์ (เยเมนส์) ร่วมเขียนบท/ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ "ร่างทรง" 2. ชนัญญ์ เมฆหมอก (ปลาย) นักมานุษยวิทยา และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. อ.ดร.ชวิตรา ตันติมาลา (อ.วิว) อ.ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม และนักพฤติกรรมศาสตร์ผู้ใช้มุมมองมานุษยวิทยา Moderator: 1. สิทธิพันธ์ โพธิ์ศรี (พี่น้ำ) 2. ภาสกร ยุรวรรณ (พี่เชน) Note Taker: นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน รับหน้าที่เป็น Note taker ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวันนี้ได้ดังปรากฎตามภาพ

การสร้างเครือข่ายการพัฒนาวัยรุ่น

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.16 เสาร์ 25 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการพัฒนาวัยรุ่น” Speaker: 1. ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง (อ.จันทร์เจ้า) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. นางสาวนิศา ประกอบชัย (มิคกี้) นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย-สมุทรปราการ ปี 2020 และ รักษาการ นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย-สมุทรปราการ ปี 2021 3. นายนัธทวัฒน์ โสตถิพันธุ์ (ต้า) ประธาน ศอ.ปส.ย. กรุงเทพมหานคร 4. พระเอกสิทธิ์ จ้อยสองศรี (หลวงพี่เฟิส) -รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย -ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม Moderator: 1. นางสาวหฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ (พี่หนู) 2. นางสาวสมใจ วงศ์สุฤทธิ์ (พี่แป๋ม) Note Taker: 1. นางสาวทศพร

การสอนกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของ Gen Z

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.15 เสาร์ 18 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “การสอนกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของ Gen Z” Speaker: 1.อ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ (อ.มะฮฺ)​​ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2.อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ (อ.เปา)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว 3.อ.ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร (อ.ทู)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว 4.อ.ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน (อ.หมู)​​ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว Moderator: 1.อ.ดร.สราวุฒิ ตรีศรี (พี่จิ๋ว) 2.ดร.ศิวพร ละม้ายนิล (พี่หมูจอย) วันนี้ อ.ดร.ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ (พี่ก้อย) รับหน้าที่เป็น Note taker ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวันนี้ได้ดังปรากฎตามแผนภาพนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

“BATTLING” ที่สังคมไทยอยากฟัง

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.14 เสาร์ 11 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “BATTLING” ที่สังคมไทยอยากฟัง Speaker: 1. อ.ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ (อ.ปิ๊ก) อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว 2. คุณพงศ์อมร สุขสมจิตร (พี่อ้าย) อดีตโปรดิวเซอร์รายการ Asia's Got Talent 3. คุณภาสกร ยุรวรรณ (พี่เชน) Content Creator และพิธีกรรายการทีวี Moderator: อรรถเดช อุณหเลขกะ (พี่ปลาบ)การพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ Dusadee Yoelao Intraprasert อุปนายกสมาคมของเรา และพี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพ 2 แผ่นนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.13 เสาร์ 4 กันยายน 2564 กับหัวข้อ “ความคาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรมจริยธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย” เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1. ท่านสุรจิตร ศรีบุญมา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี 2.รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 3.อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวันนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ Moderator คือดร.จิราภรณ์ ชมบุญ หัวหน้าสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษบรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนได้รับทั้งความรู้ และขยายมุมมองที่มีต่อระบบกระบวนการยุติธรรมของไทย มีการเติมเต็มให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เสริมหนุนพลังใจให้มีพลังขับเคลื่อนทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมกันต่อไป เช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา พี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

Behavior Medicine ต้านโควิด

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.11 เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 กับหัวข้อ “Behavior Medicine ต้านโควิด” เป็นการพูดคุยกับคุณหมอผู้เชียวชาญทั้ง 3 ท่านที่มีความถนัดในแต่ละด้านที่แตกต่างกันทั้งทางด้านจิต ด้านบริการสังคม ด้านสุขภาพกาย ซึ่งได้แก่ 1. ผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (อ.หมอตี๋) 2. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา (อ.บอล) 3. ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (อ.กีต้าร์) และวันนี้มี Moderator อารมณ์ดีคุยสนุกสองท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร.ธนยศ สุมาลย์โรจน์ (อ.เพิ่ม) 2. ผศ.ดร.อมราพร สุรการ (อ.โส) ทำหน้าที่ชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างเต็มอิ่มทั้งความรู้และวิธีการต่างๆ นานา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมของตนเองและคนรอบข้างในแต่ละวัน เช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา ผศ.ดร.นริสรา (อ.ตา) Narisara Peungposop  พี่ต้อม Tom Clks และพี่เต๋ Sreatthasist Rungcharoenporn ได้ทำการบันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังปรากฎตามแผนภาพทั้ง 3 แผ่นด้านล่างนี้

Positive Psychology: จิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานในสภาวะวิกฤติ

สรุปสาระสำคัญจาก Research Talk: Ep.10 เสาร์ 7 สิงหาคม 2564 กับหัวข้อ "Positive Psychology: จิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงานในสภาวะวิกฤติ" เป็นการพูดคุยนำเสนอและส่งต่อแนวคิด ตลอดจนวิธีการการทำงานให้มีความสุขได้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ ยอดผู้เข้าฟังกว่า 70 คน บรรยากาศการพูดคุยและเปลี่ยนกันนั้นเข้มข้น สนุกสนาน ได้สาระความรู้ เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ผ่านไปแบบที่ทุกคนเพลินจนลืมดูเวลา ขอบคุณ Speaker: 1. อ.ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล (อ.ตั้ม) 2. คุณพาลาภ ประภัศรานนท์ (คุณเป้ง) 3. คุณอิสเรศ อนัคฆมนตรี (คุณโบ้) และ Moderator: 1.คุณอรรถเดช อุณหเลขกะ (ปลาบ) 2.คุณอิสสระ  คำแถลง (น่าน) และเช่นเคยสมาชิกสมาคมเรา พี่ต้อม Tom Clks ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยเป็นแผนภาพที่สวยงาม น่ารัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ที่ต้องการเก็บสิ่งที่เป็นสาระความรู้ที่เกิดขึ้นในเวทีแห่งนี้ไว้ ดังปรากฎตามแผนภาพด้านล่างนี้

เรียนออนไลน์นานไป เยียวยาหัวใจนิดนึง บทบาทนักจิตวิทยาการปรึกษาในมหาวิทยาลัยกับการช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด

Research Talk: Ep.9 เสาร์ 31 กรกฎาคม 2564 "เรียนออนไลน์นานไป เยียวยาหัวใจนิดนึง - บทบาทนักจิตวิทยาการปรึกษาในมหาวิทยาลัยกับการช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโควิด" Speaker: 1. ดร.ณฐวัฒน์ (อ.โก้) 2. ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ (อ.กีต้าร์) 3. ดร.ฐิติกาญจน์ (อ.มิ๊ง) Moderator: ดร.ชวิตรา (อ.วิว) โดยมีสมาชิกสมาคมเรา ผศ.ดร.นริสรา (อ.ตา) และ พี่ต้อม ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังสรุปได้ตามแผนภาพ 2 แผ่น รายละเอียดตามด้านล่างนี้ สรุปร่องรอยสาระสำคัญที่เกิดขึ้น

ละครไทย กับการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เบื้องหลัง บทบาท และตัวตน

Research Talk: Ep.8 เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564 "ละครไทย กับการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เบื้องหลัง บทบาท และตัวตน" ร่วมพูดคุยกับ 3 ผู้เกี่ยวข้องกับละครไทย บอกเล่าแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์เชื่อมโยงกับพฤติกรรมมนุษย์ Speaker: 1.ผู้เขียนบทละคร เบญจธารา โอฬารนิธิกุล (พี่โอ๋) 2.ผู้จัดละคร ณิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล (เอิน) 3.ผู้เขียนบทละคร วิภาดา แหวนเพชร (มะขวัญ) Moderator: ภาสกร (พี่เชน) สิทธิพันธ์ (พี่น้ำ) ตลอด 2 ชั่วโมงกว่า มองดูเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน เรื่องราวเข้มข้น กลมกล่อม มีทั้งความสนุก พร้อมๆ กับสาระที่เชื่อมโยงกับการวิจัย และเช่นเดิมทางสมาชิกสมาคมเรา พี่เต๋ และ พี่ต้อม ได้บันทึกร่องรอยของการพูดคุยไว้ดังสรุปได้ตามแผนภาพ 2 แผ่น รายละเอียดตามด้านล่างนี้

Go to Top